Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1.1

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti s uzavřením Smlouvy o koupi movité věci
(dále jen „Kupní smlouva“) a v souvislosti s uzavřením Smlouvy o nájmu movité věci (dále jen „Nájemní smlouva“) obě uzavírané mezi společností Svatební studio L´amour s.r.o., IČ 02098768, se sídlem Senička 113, 783 45 Senička, jako Prodávajícím či Pronajímatelem
(dále též jen jako „Prodávající“ a nebo „Pronajímatel“) a fyzickou osobou která uzavírá Nájemní smlouvu či Kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, jako Kupujícím nebo Nájemcem (dále též jen jako „Kupující“ a nebo „Nájemce“), a to v obou případech přímo v provozovně obchodníka (Kupní smlouva a Nájemní smlouva dále též společně jen jako „Smlouva“ či „Smlouvy“).

1.2

Prodávající je pro účely obchodních podmínek a Smluv obchodní společnost Svatební studio L´amour s.r.o., IČ 02098768, se sídlem Senička 113, 783 45 Senička, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57207, zastoupená Ing. Radkou Smičkovou, jednatelkou.

1.3

Kontaktními údaji Prodávající jsou telefonní číslo: 774 277 249, email: info@studiolamour.cz, web: www.studiolamour.cz, č.ú. 7687232001/5500 a sídlo provozovny na adrese Sokolská 5, 779 00 Olomouc.

1.4

VOP jsou nedílnou součástí Smluv, když Smlouvy a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5

Podpisem Kupní smlouvy nebo Nájemní smlouvy potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením Kupní či Nájemní smlouvy obsažená v čl. II, a Podmínky ochrany osobních údajů, srozuměna, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje ve znění platném a účinném v době uzavření Kupní smlouvy či Nájemní smlouvy.

1.6

Aktuální platné znění VOP je zveřejněno na internetové stránce www.studiolamour.cz a dále je umístěno v sídle a v provozovně Prodávající. Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2021.

1.7

V případě, kdy dojde ke sjednání odchylných ustanovení v Kupní smlouvě nebo v Nájemní smlouvě, než je dáno v těchto VOP, mají tato ustanovení přednost před ustanoveními VOP.

1.8

Kupující si je vědom, že mu uzavřením některé ze Smluv nevznikají žádná práva na používání registrované značky, obchodního názvu, firemního loga aj. Prodávající, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy nebo Nájemní smlouvy

2.1

Prodávající sděluje, že:
a) Náklady vzniklé Kupujícím při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením některé ze Smluv (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
b) Neuzavírá Smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění.
c) V případě, že má spotřebitel stížnost, může tuto uplatnit v provozovně Prodávající, případně se lze obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

2.2

Sjednání schůzky za účelem uzavření Nájemní smlouvy nebo Kupní smlouvy se řídí těmito pravidly:

a) Objednání schůzky za účelem uzavření Nájemní smlouvy či Kupní smlouvy v provozovně Pronajímatele je možné telefonicky, emailem, osobně v místě provozovny Pronajímatele nebo přes sociální sítě.
b) Objednání schůzky dle tohoto článku není podmíněno uzavřením Nájemní smlouvy či Kupní smlouvy.
c) Sjednaný termín schůzky za účelem uzavření Nájemní smlouvy či Kupní smlouvy může být Nájemcem zrušen telefonicky emailem, osobně v místě provozovny Pronajímatele nebo přes sociální sítě.
d) Pronajímatel má právo zrušit objednaný termín schůzky v případě, že nastane některá z událostí vis maior a nastane tak nemožnost plnění ze strany Pronajímatele. O zrušení objednaného termínu schůzky bude Nájemce bezprostředně informován, a současně mu
bude nabídnut nový termín schůzky.

III. Doručování

3.1

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci doručovat vzájemně prostřednictvím elektronické pošty.
3.2

Nájemce doručuje Pronajímateli korespondenci na jeho adresu provozovny uvedenou v Nájemní smlouvě, případně na emailovou adresu uvedenou v těchto VOP. Pronajímatel doručuje Nájemci korespondenci na jeho adresu uvedenou v Nájemní smlouvě, případně na emailovou adresu, pokud bude Nájemcem poskytnuta.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smluv, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny Okresním soudem v Olomouci.

4.2

Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupující překlad textu Smluv, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad Smluv v českém jazyce.

 

VOP PŮJČOVNA

I. Předmět nabídky/nájmu

1.1

Předmětem nabídky jsou svatební a společenské šaty a jejich příslušenství v podobě spodniček, kabátků, bolerek, pelerín, závojů a dalších, presentované na webové stránce www.studiolamour.cz, či v provozovně Pronajímatele, s výhradou ztráty schopnosti Pronajímatele plnit (dále též jen jako „Předmět nájmu“).

1.2

Předmět nabídky zveřejněný na internetových stránkách je orientační a může se lišit od předmětu nabídky v provozovně Pronajímatele.

1.3

Informace o Předmětu nájmu včetně uvedení ceny nájemného jsou uvedeny u jednotlivých položek Předmětu nájmu v provozovně Pronajímatele, a to na kartě u jednotlivých šatů, která obsahuje název modelu, barvu, velikost a cenu půjčovného.

II. Nájemné

2.1

Informace o ceně nájemného jsou uvedeny u jednotlivých položek Předmětu nájmu v provozovně Pronajímatele, a to na kartě u jednotlivého Předmětu nájmu. Ceny jsou uvedeny za celou dobu pronájmu Předmětu nájmu (obvykle 5 dní, není-li předem dohodnuto jinak). V případě dřívějšího vrácení Předmětu nájmu Pronajímateli, oproti době sjednané v Nájemní smlouvě, se poměrná část nájemného nevrací.

2.2

V nájemném je zahrnuto praní a žehlení Předmětu nájmu, ramínko na šaty, nepromokavý obal na šaty a současně i úprava Předmětu nájmu na konkrétního Nájemce. V ceně nájmu jsou rovněž zahrnuty i doplňky pronajímané spolu s Předmětem nájmu.

2.3

Výše nájemného je platná v čase uzavření Nájemní smlouvy. Toto ustanovení nevylučuje sjednání Nájemní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.4

Pronajímatel si vyhrazuje právo změny výše nájemného v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a dodavatelů Předmětu nájmu. Nájemné na základě již uzavřené Nájemní smlouvy nemůže být jednostranně měněno.

2.5

Platba nájemného probíhá při převzetí Předmětu nájmu, a to v hotovosti v místě provozovny Pronajímatele, případně na bankovní účet Pronajímatele.

2.6

Nájemné se považuje za uhrazené okamžikem jeho složení v hotovosti v provozovně Pronajímatele nebo připsáním na bankovní účet Pronajímatele.

III. Zkouška šatů před uzavřením Nájemní smlouvy, poplatek za zkoušku šatů

3.1

První zkouška svatebních šatů před uzavřením Nájemní smlouvy je zpoplatněna, a to částkou ve výši 200,- Kč/ hod, když tato je splatná bezprostředně po ukončení zkoušky v hotovosti v místě provozovny Pronajímatele, není-li dohodnuto jinak. První zkouška společenských šatů před uzavřením Nájemní smlouvy je bezplatná.

3.2

V případě, uzavření Nájemní smlouvy, není první zkouška svatebních šatů dle tohoto článku zpoplatněna.

3.3

Při uzavření Nájemní smlouvy probíhají standardně 2 zkoušky šatů, a to před uzavřením Nájemní smlouvy a před samotnou akcí, pro kterou je Předmět nájmu pronajímán. V případě potřeby je dohodnuta zkouška další. Zkoušky Předmětu nájmu jsou bezplatné, není-li předem dohodnuto jinak.

IV. Uzavření nájemní smlouvy, doba nájmu, kauce,

4.1

Nájemní smlouvu je možné uzavřít po potvrzení dostupnosti zboží Pronajímatelem na vybrané datum Nájemce.

4.2

Nájemce je povinen složit v den uzavření Nájemní smlouvy k rukám Pronajímatele kauci ve výši 1/3 ceny půjčovného v případě, že jsou pronajímány svatební šaty, a ve výši 1.000,- Kč v případě, že jsou pronajímány společenské šaty. Kauce je Nájemci navrácena při řádném a včasném vrácení Předmětu nájmu bez vad. V případě, kdy bude Předmět nájmu vrácen Pronajímateli v rozporu s tímto odstavcem, je Pronajímatel oprávněn započíst poměrnou část kauce oproti nákladům na uvedení Předmětu nájmu do stavu v době uzavření Nájemní smlouvy.

4.3

V případě, kdy dojde ke zrušení akce Nájemce z důvodu vis maior, složená kauce se Nájemci nevrací. Takto složená kauce je dále Nájemcem využitelná po dobu 2 let ode dne jejího složení jakožto kauce pro jakýkoliv další pronájem Předmětu nájmu či jiného zboží
Nájemcem, není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

4.4

Standardní doba nájmu činí 4 dny a počíná běžet osobním převzetím Předmětu nájmu od Pronajímatele a končí dnem fyzického vrácení Předmětu nájmu Pronajímateli. Předmět nájmu je možné převzít 1-2 dny před plánovaným termínem události, pro kterou je Předmět nájmu pronajímán, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Navrácení Předmětu nájmu probíhá vždy v pondělí bezprostředně následujícím po konání události, na kterou byl Předmět nájmu pronajat, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

4.5

Nájemce bere na vědomí, že Pronajímatel není povinen uzavřít Nájemní smlouvu s osobami, které dříve podstatným způsobem porušili Nájemní smlouvu.

4.6

V případě, kdy nebude Předmět nájmu vrácen Pronajímateli řádně a včas v souladu s Nájemní smlouvou, případně v souladu s individuální dohodou Smluvních stran, je za každý, byť i započatý den prodlení se včasným vrácením Předmětu nájmu účtováno nájemné v plné výši, a současně je tímto sjednávána smluvní pokuta ve výši 200,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení Nájemce se včasným vrácením Předmětu nájmu.

4.7

Po celou dobu trvání nájemního vztahu zůstává Předmět nájmu ve vlastnictví Pronajímatele.

V. Předání Předmětu nájmu

5.1

Pronajímatel předá Nájemci Předmět nájmu na ramínku a v uzavíratelném nepromokavém obalu. Nájemce je povinen Předmět nájmu vrátit Pronajímateli tak, jak jej od Pronajímatele převzal. V případě ztráty nebo poškození obalu či ramínka bude hodnota obalu či ramínka
účtována, nebude-li dohodnuto jinak.

5.2

Předání Předmětu nájmu zpět Pronajímateli je Nájemce povinen uskutečnit poslední den sjednané doby nájmu, a to osobním vrácením v provozovně Pronajímatele.

5.3

Předmět nájmu je Nájemce povinen předat Pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

5.4

V případě, kdy Nájemce vrátí Předmět nájmu řádně a včas ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení, bude mu vrácena kauce složená při uzavření Nájemní smlouvy.

5.5

Při vrácení Předmětu nájmu je Nájemce povinen Pronajímatele upozornit na veškeré poškození Předmětu nájmu, ke kterému došlo po dobu trvání nájmu.

5.6

Při vrácení Předmětu nájmu Pronajímateli bude Předmět nájmu zkontrolován. V případě, kdy bude zjištěno poškození či nadměrné znečištění Předmětu nájmu, vyjma toho odpovídajícímu běžnému opotřebení, bude Nájemci strhávána poměrná část kauce potřebná k uvedení Předmětu nájmu do stavu odpovídajícímu stavu při uzavření Nájemní smlouvy. V případě, kdy náklady na uvedení Předmětu nájmu do stavu odpovídajícímu stavu v době uzavření Nájemní smlouvy přesáhne 500,- Kč, bude o všech vadách sepsán písemný protokol podepsaný oběma Smluvními stranami.

VI. Užívání Předmětu nájmu

6.1

Nájemce je povinen užívat Předmět nájmu v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Nájemce je povinen o Předmět nájmu pečovat s péčí řádného hospodáře, a to zejména tak, aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě či odcizení.

6.2

Předmět nájmu je oprávněn užívat výhradně Nájemce.

6.3

Nájemce se zavazuje neprovádět na Předmětu nájmu jakékoliv změny, prát jej, či jinak čistit nebo žehlit.

6.4

Nájemce je oprávněn Předmět nájmu pojistit pro případ případné vady, ztráty nebo odcizení či zničení Předmětu nájmu.

VII. Náhrada škody

7.1

Nájemce užívá Předmět nájmu na vlastní nebezpečí, když Pronajímatel neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou Nájemci v souvislosti s užíváním Předmětu nájmu.

7.2

Nájemce bere na vědomí, že v případě poškození nebo odcizení Předmětu nájmu po jeho převzetí Nájemcem, nevzniká Pronajímateli povinnost výměny Předmětu nájmu či povinnost jakékoliv jiné kompenzace.

7.3

Nájemce je povinen při převzetí Předmětu nájmu tento důkladně prohlédnout a upozornit Pronajímatele na případné vady Předmětu nájmu, o kterých bude sepsán písemný protokol. Vady, které takto nebudou Nájemcem nahlášeny před převzetím Předmětu nájmu se
považují za škody způsobené Nájemcem.

7.4

Nájemce odpovídá za veškeré škody vzniklé na Předmětu nájmu v době trvání nájemního vztahu. Nájemce odpovídá za veškeré škody vzniklé na zdraví a majetku třetích osob v souvislosti s užíváním Předmětu nájmu Nájemcem v rozporu s těmito obchodními podmínkami.

7.5

Nájemce je povinen uhradit Pronajímateli všechny poplatky, pokuty a penále, pokud povinnost k jejich úhradě bude ze strany orgánů veřejné správy uložena Pronajímateli z důvodu na straně Nájemce nebo osob, které Předmět nájmu užívají se svolením Nájemce nebo s jeho vědomím.

7.6

V případě, kdy nebude Předmět nájmu vrácen Pronajímateli ve stavu odpovídajícím stavu při jeho převzetí s přihlédnutím k běžnému opotřebení, bude Pronajímatelem Nájemci účtována:

• Poměrná část z kauce složená Nájemcem při uzavření Nájemní smlouvy, odpovídající nákladům na uvedení Předmětu nájmu do stavu odpovídajícímu jeho stavu při převzetí;

• Celá kauce, případně celá prodejní cena Předmětu nájmu v případě značného znehodnocení, ztrátě či odcizení Předmětu nájmu.

7.7

V případě, kdy dojde z důvodů na straně Nájemce ke vzniku ušlého zisku Pronajímatele, je Nájemce povinen ušlý zisk Pronajímateli uhradit, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne oznámení vzniku ušlého zisku Nájemci.

7.8

V případě ztráty nepromokavého obalu Předmětu nájmu či ramínka, na kterém je Předmět nájmu předán Nájemci je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli náhradu škody ve výši 100,- Kč za případnou ztrátu ramínka a ve výši 300,- Kč za případnou ztrátu či poškození
obalu Předmětu nájmu.

VIII. Odstoupení od smlouvy, odstupné

8.1

Pronajímatel je oprávněn odstoupit od Nájemní smlouvy v případě nevhodného zacházení s Předmětem nájmu ze strany Nájemce či osob, kterým byla Nájemcem umožněna manipulace s Předmětem nájmu.

8.2

Nájemce je oprávněn od Nájemní smlouvy odstoupit po uzavření Nájemní smlouvy před převzetím Předmětu nájmu.

8.3

Odstoupení od Nájemní smlouvy musí Nájemce učinit písemně, když písemné odstoupení od Nájemní smlouvy musí být prokazatelně doručeno Pronajímateli.

8.4

V případě odstoupení od Nájemní smlouvy z důvodů na straně Nájemce se kauce složená při uzavření Nájemní smlouvy Nájemci nevrací, není-li dohodnuto jinak.

VOP PRODEJ ŠATŮ

I. Předmět koupě

1.1

Předmětem koupě jsou svatební a společenské šaty presentované na webové stránce www.studiolamour.cz nebo v provozovně Prodávající, které jsou výslovně označeny barevnou stuhou, jako šaty ke koupi (dále též jen jako „Předmět koupě“).

1.2

Informace o Předmětu koupě včetně uvedení kupní ceny jsou uvedeny u jednotlivých položek Předmětu koupě v provozovně Prodávající, a to na kartě u jednotlivých šatů, která obsahuje název modelu, barvu, velikost a kupní cenu.

II. Kupní cena

2.1

Kupní cena Předmětu koupě je uvedena na každých šatech určených ke koupi, a to na kartičce spolu s dalšími informacemi o Předmětu koupě, a to spolu s názvem modelu, barvou, velikostí a kupní cenou.

2.2

Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, inflaci nebo při změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

2.3

Případnou individuální úpravu šatů je nutné sjednat s Prodávajícím, když tato úprava je zpoplatněna, stejně tak jako případné praní a žehlení šatů.

2.4

Kupní cena je platná v čase uzavření Kupní smlouvy. Toto ustanovení nevylučuje sjednání Kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.5

Kupní cena je splatná v den převzetí Předmětu koupě stranou kupující, a to v hotovosti v provozovně Prodávající, či na bankovní účet Prodávající.

2.6

Kupní cena je považována za uhrazenou dnem jejího zaplacení k rukám strany prodávající či připsáním na bankovní účet Prodávající.

2.7

Veškeré kupní ceny jsou uváděny včetně DPH, když Prodávající je plátcem DPH.

2.8

Kupujícího je povinen před převzetím Předmětu koupě složit k rukám Prodávající zálohu, odpovídající ½ kupní ceny Předmětu koupě, není-li výslovně dohodnuto jinak.

2.9

Zálohy za koupi Předmětu koupě je tato splatná v den uzavření Kupní smlouvy v hotovosti v provozovně Prodávající. V případě, že nebude uhrazena zbývající část kupní ceny nejpozději při převzetí Předmětu koupě Kupující, složená záloha se stává nevratnou a Kupní smlouva se od počátku ruší. Záloha se stává nevratnou rovněž v případě, kdy dojde k odstoupení od Kupní smlouvy stranou Kupující.

2.10

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k Předmětu koupě. Kupující se stane vlastníkem Předmětu koupě úplným zaplacením kupní ceny.

III. Uzavření kupní smlouvy, předání předmětu koupě

3.1

Kupní smlouvu je možné uzavřít po potvrzení dostupnosti zboží Prodávajícím v jeho provozovně.

3.2

Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s osobami, které dříve podstatným způsobem porušili Kupní smlouvu.

3.3

Prodávající předá Kupující předmět koupě na ramínku, když společenské šaty jsou předávány v igelitovém obalu a svatební šaty jsou předávány v nepromokavém neprůhledném vaku.

3.4

Kupní cena je splatná při předání Předmětu koupě Kupující, není-li dohodnuto jinak.

3.5

Kupující bere na vědomí, že Předmět koupě není nový, že tento byl v minulosti užíván pro účely půjčovny Svatebního studia a přijímá tak Předmět koupě s přihlédnutím k opotřebení způsobenému dřívějším užíváním, tedy přijímá Předmět koupě se všemi součástmi a příslušenstvím tak jak stojí a leží.

3.6

Prodávající vystaví Kupující daňový doklad.

IV. Přechod nebezpečí škody na věci, Náhrada škody

4.1

Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího převzetím Předmětu koupě. Stejné následky má, nepřevezme-li Kupující Předmět koupě, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat.

4.2

Prodlením Kupující s převzetím Předmětu koupě vzniká Prodávající právo Předmět koupě po předchozím upozornění opětovně prodat poté, co poskytl Kupující dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání Předmětu koupě podmíněno.

4.3

Kupující užívá Předmět koupě na vlastní nebezpečí, když Prodávající neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou Kupujícímu v souvislosti s užíváním Předmětu koupě.

4.4

Kupující je povinen při převzetí Předmětu koupě od Prodávající zkontrolovat a nahlásit Prodávajícímu případné vady. Vady, které nebudou Kupujícím nahlášeny Pronajímateli při převzetí Předmětu koupě, se považují za škody způsobené Kupujícím.

V. Odpovědnost Prodávající

5.1

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Předmět koupě při převzetí nemá jiné vady, než ty, na které byl případně Kupující upozorněn, a které jsou výslovně uvedeny v Kupní smlouvě s přihlédnutím k dřívějšímu užívání Předmětu koupě. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Předmět koupě převzal,

I. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží;

II. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

III. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

IV. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.2

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

5.3

Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

V. Odstoupení od smlouvy, odstupné

5.1

Kupující, který uzavřel Kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od Kupní smlouvy odstoupit.

5.2

Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829/1 OZ odstoupit od Kupní smlouvy, a to do 14 dnů ode dne převzetí Předmětu koupě.

5.3

V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Předmět koupě musí být Prodávajícímu vrácen do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy Prodávající, a to osobně v provozovně Prodávající. Předmět koupě musí být vrácen nepoškozený, neopotřebený nad rámec opotřebení při uzavření Kupní smlouvy, neznečištěný a v původním obalu.

5.4

Náklady na navrácení Předmětu koupě Prodávajícímu nese Kupující.

5.5

V případě odstoupení od Kupní smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupující do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupující přijal, není-li dohodnuto jinak.

5.6

Prodávající není povinen vrátit kupní cenu Kupující dříve, než při vrácení Předmětu koupě Prodávajícímu.

5.7

Nárok na úhradu škody vzniklé na Předmětu koupě je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupující na vrácení Kupní ceny.

5.8

Kupující nemá právo mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy pokud:

a) byl Předmět koupě upraven dle přání Kupující nebo na jeho osobu,

b) v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

5.9

Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, pokud nedojde k úhradě kupní ceny ve lhůtě 7 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy.

VI. Vady a jejich reklamace, odstoupení

6.1

Právo Kupující z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího.

6.2

Prodávající odpovídá Kupující, že v době převzetí Předmětu koupě:

a) má Předmět koupě vlastnosti, které si Smluvní strany ujednali, případně vlastnosti, které jsou Prodávajícím popsány na kartě u Předmětu koupě, a které je možné rozumně očekávat s ohledem na povahu zboží a s ohledem na jeho dřívější užívání pro účely půjčovny Prodávající,

b) Předmět koupě se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí, nebo ke kterému se obvykle užívá,

c) Předmět koupě vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3

Kupující je povinen při přechodu nebezpečí škody na věci Předmět koupě důkladně prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech.

6.4

Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co vadu při prohlídce zjistí a uchovat Předmět koupě v takovém stavu, aby vada mohla být Prodávající přezkoumána. Neoznámí-li Kupující vadu Prodávající při převzetí Předmětu koupě, pozbývá práva na odstoupení od Kupní smlouvy.

6.5

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned a ve složitých případech do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměření podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace, včetně případného odstranění vady musí být provedena bezodkladně, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není dohodnuto jinak.

6.6

Prodávající informuje písemně kupující o výsledku reklamace.

6.7

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925 NOZ a § 2117 a 2161- 2174 NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.